ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Doel

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (‘AGV’) hebben tot doel de modaliteiten voor de terbeschikkingstelling van de website www.globallconcept.com (de ‘Website’) nader te bepalen en de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van die Website door personen die deze raadplegen (‘Gebruiker’) vast te stellen. Ze hebben niet tot doel de bepalingen vast te stellen die van toepassing zijn bij een bestelling van producten die op de Website worden voorgesteld. Bestellingen van producten worden geregeld door de algemene verkoopvoorwaarden (‘AVV’) van Globall Concept. Die kunt u hier vinden.

De Website wordt beheerd door Globall Concept nv, met maatschappelijke zetel in de Rue Buisson aux loups 7, te 1400 Nijvel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0457.698.161, (e-mailadres: [email protected])

De Website geeft de Gebruiker gratis toegang tot de informatie die op de Website staat. Alle kosten die de Gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de Website (hardware, software, internetverbinding, enz.) zijn voor zijn rekening.

Normaal gesproken is deze website te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter zonder voorafgaande waarschuwing worden beslist. De inhoud van de website kan te allen tijde veranderen.

Het gebruik van de Website houdt volledige aanvaarding van deze AGV in. Deze AGV kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. Gebruikers van de Website worden dan ook uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

2. Intellectueel Eigendom

De merken, logo’s, tekens en alle inhoud van de website (teksten, afbeeldingen, geluid …) zijn beschermd door de relevante intellectuele eigendomsrechten. De inhoud en layout van de Website zijn door het auteursrecht beschermd. De voorgestelde producten zijn door het auteursrecht en door de rechten op tekeningen of modellen beschermd. Tekens en namen kunnen beschermd zijn door het merkenrecht. Op deze rechten wordt geen licentie verleend.

De Gebruiker moet derhalve de voorafgaande toestemming van Globall Concept vragen voor elke reproductie, publicatie of aanpassing van elementen van de Website, behoudens toepasselijke wettelijke uitzonderingen. Hij verbindt zich ertoe de inhoud op de Website niet te gebruiken voor commerciële en/of reclamedoeleinden.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie en/of mededeling aan het publiek van de Website, door welk procédé ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Globall Concept, zou dus een inbreuk vormen die strafbaar is gesteld door de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht (tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is). Er wordt ook aan herinnerd dat in het geval van toepassing van een wettelijke uitzondering, de bronvermelding over het algemeen vereist is.

3. Informatie op de Website

Globall Concept streeft ernaar om alleen correcte en actuele informatie op de Website te plaatsen. Globall Concept garandeert echter niet dat de Website vrij is van onjuistheden, fouten of weglatingen of dat de informatie die erop staat nog steeds geldig is.

De aanwezigheid van producten op de Website betekent niet dat ze beschikbaar zijn voor bestelling.

Bovendien wordt de informatie op de Website uitsluitend ten algemene en indicatieve titel verstrekt en heeft deze geen contractuele waarde. Dat geldt in het bijzonder voor de voorstelling van producten en alle informatie die daarop betrekking heeft (bijvoorbeeld hun grootte, hun lichtsterkte, de vereisten op het gebied van stroomvoorziening, hun prijs of enig ander kenmerk). De informatie met betrekking tot de producten is niet per se volledig.

De Gebruiker verbindt zich er dan ook toe op deze informatie geen enkele hoop te vestigen (bijvoorbeeld de hoop om zich de producten van Globall Concept te kunnen aanschaffen of in een bepaalde situatie te gebruiken) en geen enkele verbintenis aan te gaan jegens derden (bijvoorbeeld de verbintenis om aan die derde een of ander op de Website voorgesteld product te leveren). Globall Concept kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en de interpretatie door de Gebruiker van de informatie die op deze Website staat.

Bij interesse in een product is het aan de Gebruiker om zich bij Globall Concept nader te informeren over dat product.

De website biedt niet de mogelijkheid om de voorgestelde producten te kopen: voor elke productbestelling dient contact te worden opgenomen met Globall Concept om een offerte voor het betreffende product aan te vragen. De informatie in een dergelijke offerte heeft altijd voorrang op de informatie die op de Website staat.

Globall Concept is onder geen beding verantwoordelijk voor de informatie op andere websites waarnaar de Website zou verwijzen, of de informatie in de documentatie die op de Website beschikbaar wordt gesteld en afkomstig is van derden (bijvoorbeeld leveranciers).

4. Websitebeveiliging

Globall Concept werkt regelmatig de motor bij die wordt gebruikt om de Website online te zetten. Globall Concept kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen of andere malware die de computer of andere hardware van de Gebruiker zouden kunnen infecteren na gebruik van de Website.

5. Hyperlinks

De Website kan hyperlinks bevatten. De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat wanneer hij op die links klikt, het kan gebeuren dat hij de Website verlaat. Het is aan de Gebruiker om te controleren of hij nog op de Website is. Globall Concept heeft geen enkele controle op de pagina’s die geen deel uitmaken van de Website en kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud.

6. Cookies

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat wanneer hij de Website bezoekt, een cookie automatisch op zijn browser kan worden geïnstalleerd.

Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk op de harde schijf van de computer van de Gebruiker worden opgeslagen. De Website maakt alleen gebruik van cookies die nodig zijn voor de werking van de Website en de overdracht van informatie op internet.

7. Verwerking van persoonsgegevens

7.1. Verwerkingsverantwoordelijke

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? Globall Concept nv, Rue Buisson aux Loups 7, 1400 Nijvel (België).

7.2. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden, op basis van onderstaande wettelijke bepalingen:

 1. In geval van contact met Globall Concept via de Website: het bericht beantwoorden: Globall Concept heeft er een rechtmatig belang bij om berichten die haar worden gestuurd te beantwoorden (artikel 6.1.f) AVG), met name in het geval van een aanvraag met betrekking tot de op de Website voorgestelde producten; in geval van een aanvraag met betrekking tot een bestelling is de rechtsgrond artikel 6.1. b) AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een overeenkomst aan te gaan;
 2. Indien een bestelling later wordt geplaatst: op basis van artikel 6.1. b) AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een overeenkomst aan te gaan;
 3. Behandeling van eventuele klachten en geschillen tussen u en ons; op grond van artikel 6.1. b) AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een overeenkomst aan te gaan;
 4. Bescherming van onze Website en onze activiteiten tegen risico’s; op grond van artikel 6.1. f) AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze rechtmatige belangen;
 5. Beheer van uw voorkeuren op onze website: op basis van artikel 6.1. a) AVG: uw toestemming;
 6. Statistische analyse van de werking van de website en onze activiteiten; op grond van artikel 6.1. f) AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze rechtmatige belangen;
 7. Het verzenden van informatie over onze producten en diensten; op grond van artikel 6.1. f) AVG; we hebben er belang bij om onze (potentiële) klanten op de hoogte te houden van onze producten en diensten. U heeft uiteraard het recht om die informatie niet langer te ontvangen; dat recht kunt u uitoefenen door ons een e-mail te sturen op [email protected]

7.3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt, kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres (land, postcode, plaats, straatnaam, huisnummer …).
 • Functies
 • Producten waarvoor een bestelling gewenst of geplaatst is
 • Betalingsgegevens
 • Datum van levering van de producten
 • Andere in het kader van de bestelling en de uitvoering van het contract verstrekte informatie (bijvoorbeeld informatie in correspondentie met ons).

In geval van aanvaarding van de cookies met betrekking tot de analyse van het gebruik van de Website, kunnen we ook informatie verwerken met betrekking tot:

 • Voorkeuren met betrekking tot het gebruik van onze website
 • Koopgedrag en gebruik van onze website

7.4. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Ter bescherming van uw persoonsgegevens nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen. Daarbij houden wij rekening met de stand van de techniek.

7.5. Hoe lang worden die gegevens verwerkt?

We verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is (i) om de door u gevraagde diensten aan u te leveren, (ii) voor de in dit beleid beschreven doeleinden en (iii) voor de wettelijke doeleinden waarvoor we de gegevens moeten bewaren.

Zo bewaren we persoonsgegevens (die al dan niet deel uitmaken van documenten) zo lang als wettelijk vereist is, plus een periode van een jaar. Daardoor kunnen we gegevens op de juiste manier uit onze systemen en archieven wissen.

Voor de gegevens die u ons als klant verstrekt gelden in principe de volgende bewaartermijnen:

 • Over het algemeen wissen wij uw persoonsgegevens na 7 jaar, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.
 • Informatie die het voorwerp uitmaakt van een geschil of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze in het kader van een geschil wordt gebruikt, wordt bewaard zolang als nodig is voor het gebruik ervan in het kader van dat geschil.

7.6. Overdracht van persoonsgegevens aan derden en beroep op derden voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

We doen echter een beroep op derden, onderaannemers, externe dienstverleners die gespecialiseerd zijn in bepaalde taken:

 • cloud computing-providers die de computerinfrastructuur leveren waarop onze systemen zijn gebouwd;
 • bankinstellingen in verband met de betaling van bestelde koopwaar;
 • derden die de goederen en diensten leveren die u heeft gekocht voor de verwerking en uitvoering van uw bestellingen.

We hebben met die derden de nodige afspraken gemaakt: ze verwerken uw gegevens uitsluitend voor de uitvoering van hun overeenkomst met ons.

Sommige onderaannemers verwerken uw gegevens buiten de EU: daarvoor zijn specifieke beschermingsmaatregelen genomen: ofwel zijn ze gevestigd in landen die een passend niveau van bescherming van uw gegevens bieden, ofwel zijn we met hen ‘standaardcontractbepalingen’ overeengekomen. Een kopie van die maatregelen is op aanvraag verkrijgbaar; gelieve een e-mail te sturen naar: [email protected]

We verstrekken uw gegevens ook aan overheidsinstanties of andere bevoegde overheden wanneer dat wettelijk vereist is.

7.7. Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren.

U heeft ook het recht om zich in bepaalde omstandigheden te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of om het wissen ervan te vragen, evenals het recht om een beperking van de verwerking te vragen en het recht om de overdracht van uw gegevens te vragen, zoals bedoeld in de artikelen 15 tot 20 AVG.

U heeft ook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u een e-mail sturen naar: [email protected] met vermelding van uw voor- en achternaam. Het kan zijn dat u om een identiteitsbewijs wordt gevraagd.

Houd er rekening mee dat bepaalde persoonsgegevens kunnen worden uitgesloten van het recht op inzicht, correctie, verzet, vernietiging of wissing, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

7.8. Klachten

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (tel: +32 (0)2 274 48 00 – e-mail: [email protected]).

8. Aansprakelijkheid

In geval van een geschil in verband met het gebruik van de Website (met inbegrip van de informatie die op de website staat), is Globall Concept enkel aansprakelijk in geval van bedrog of zware fout. Indien Globall Concept aansprakelijk kan worden gesteld, is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot directe schade (schade zoals het verlies van gegevens, het verlies van commerciële opportuniteiten, een stijging van kosten, wordt beschouwd als indirecte schade) en tot een bedrag van 1.000 (duizend) euro per schadegeval.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Het Belgische recht (zonder toepassing van de regels ter bepaling van het toepasselijke recht) is van toepassing op de verhoudingen die voortvloeien uit het gebruik van de Website. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met het gebruik van de Website.