Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERHUREN EN VERKOPEN VAN MATERIAAL, MET OF ZONDER MONTAGE-/DEMONTAGE-OPTIE

Toepassingsveld

Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle verkopen van materiaal door Globall Concept en elke verhuur van materiaal bij Globall Concept, ongeacht of dit met of zonder montage en/of demontageprestaties is. De termen ‘wij’, ‘onze’, ‘ons’ werknemers in onderhavige algemene voorwaarden verwijzen naar Globall Concept. De algemene of bijzondere voorwaarden van de klant zijn nooit van toepassing op de relaties tussen de partijen, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van onzentwege. Er mag slechts worden afgeweken van deze algemene voorwaarden door middel van een schrijven ondertekend door een vertegenwoordiger van ons bedrijf die daartoe wettelijk bevoegd is.

Offertes en bestellingen

Onze offertes impliceren voor ons geen enkele verbintenis of verplichting; de bestellingen worden slechts beschouwd als aanvaard door ons in geval van een schriftelijke bevestiging van de bestelling of in geval van uitvoering van de bestelling. In het geval van een mondelinge of telefonische bestelling is de klant verantwoordelijk voor elke fout die kan voorkomen. De persoon die een bestelling plaatst, wordt geacht daarvoor bevoegd te zijn. Deze persoon is altijd hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot het betalen van de factuur die betrekking heeft op de bestelling. Het annuleren van een bestelling die wij hebben aanvaard of het terugzenden door de klant van het geleverde materiaal mag slechts plaatsvinden indien wij daarvoor op voorhand schriftelijk onze toestemming hebben gegeven, zelfs in geval van overmacht in hoofde van de klant Wij behouden ons in dit geval het recht voor om 15 % te factureren van de waarde van de geannuleerde bestelling bij wijze van schadevergoeding, en dit met een minimum van 75 euro.

Prijzen

De prijzen vermeld in onze catalogi, aanbiedingen en andere documenten gelden slechts bij wijze van voorbeeld en binden ons slechts na bevestiging van de bestelling.

Leverings- en plaatsingstermijnen

Enkel de leverings- en/of plaatsingstermijnen vermeld op een document dat uitgaat van ons bedrijf kunnen in aanmerking worden genomen. Deze termijnen zijn louter informatief en het niet respecteren van die termijnen impliceert geen aansprakelijkheid voor ons. Geen enkele bestelling kan worden geannuleerd omwille van het verstrijken van de leveringstermijn vermeld op de bestelbon, de bevestiging van de bestelling of eender welk ander document.

Betalingen en betalingsachterstand

Onze facturen dienen betaald te worden op de dag vermeld op de factuur zelf; wordt dit niet vermeld, dan dienen zij contant betaald te worden.

Elk bedrag dat niet werd betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten genereren a rato van 1 % per maand. Daarnaast zal een bedrag van 15 % van de hoofdsom verschuldigd zijn, met een minimum van 75 euro exclusief btw, onverminderd ons recht om de betaling te vragen van de daadwerkelijk geleden schade. Het toekennen van betalingstermijnen mag geenszins worden geïnterpreteerd als een afstand van onze rechten. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt het bedrag van alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar, zelfs de facturen die nog niet zijn vervallen.

Overmacht

De gevolgen van gevallen van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking of lock-out, brand of overstroming, stormen, breuk aan machines, epidemiën, overheidsbeslissingen, enz.) of andere onvoorziene gebeurtenissen waarover wij redelijkerwijze geen controle kunnen hebben, kunnen niet leiden tot eender welke vergoeding van onzentwege.

Transport, levering, oplevering van materiaal en werken en functionele tests

De levering van materiaal gebeurt ex works, op het adres van onze zetel, van onze opslagplaatsen of fabrieken of van deze van onze prestatieplichtigen. In het geval de bestelling een ander fysiek leveringsadres voorziet dan dat van onze zetel, opslagplaatsen, fabrieken of prestatieplichtigen, dan worden de diensten van de transporteurs besteld voor rekening van de klant en de risico’s gaan niettemin over op de klant overeenkomstig de ex works-regels. Tenzij anders vermeld in de besteldocumenten kiezen wij vrij de transporteur onder de gekende betrouwbare transporteurs; wij zijn niet verplicht een verzekering  te nemen om de schade te dekken die kan opduiken tijdens het transport; het is aan de klant om een dergelijke verzekering af te sluiten indien hij dat wenst en ons daarvan op de hoogte te brengen.De transport- en de eventuele verzekeringskosten worden bovenop de prijs van de producten en diensten aangerekend. Het verkochte of verhuurder materiaal dient getest te worden bij ontvangst. Elke klacht met betrekking tot verkocht of verhuurd materiaal moet ons worden gemeld via een aangetekend schrijven en dit uiterlijk zeven dagen na de daadwerkelijke ontvangst van dit materiaal. Indien deze klacht betrekking heeft op het aantal geleverde materiaal, of op de verpakking van dat materaal, de klacht moet onmiddellijk worden gemeld, ten tijde van de levering, per fax of per email, bevestigd via aangetekend schrijven.  Eens deze termijnen verstreken zijn, zullen wij er niet langer toe gehouden zijn om rekening te houden met deze klacht. In geen geval mogen de producten waarop de klacht betrekking heeft na de test worden gebruikt, anders is de klacht onontvankelijk. In het geval van een klacht zijn wij vrij, om ofwel een vervangende bestelling uit te voeren, of om het materiaal terug te nemen op onze kosten en om de verkoop te annuleren, zonder een andere vorm van vergoeding. In het geval van plaatsingswerken is de klant ertoe gehouden om de definitieve oplevering van de werken te garanderen vanaf het einde van de plaatsing. Bij gebrek aan inontvangstneming wordt het materiaal geacht te zijn geleverd en geplaatst in perfecte staat en definitief te zijn in ontvangst genomen. Alle kosten voor de inontvangstneming van over het algemeen eender welke aard vallen exclusief ten laste van de klant; in geval van ontvangst door een onafhankelijk controlebureau, vallen de kosten ten laste van de klant. Het verkochte en verhuurde materiaal (en eventueel geplaatste materiaal), kan lichtjes verschillen van de beschrijving die werd geleverd. De klant aanvaardt dat kleine verschillen niet de non-conformiteit van het materiaal of de werken impliceren en niet leiden tot een vergoeding.

Overdracht van de risico’s

De risico’s betreffende het verkochte of verhuurde materiaal worden overgedragen op de klant van zodra de levering een feit is (die ex works gebeurt). De risico’s inzake de uitgevoerde werken vallen ten laste van de klant vanaf de ontvangst van deze.

Voorbehoud van eigendom

In geval van verkoop wordt de klant pas eigenaar van het geleverde materiaal nadat hij alle verplichtingen ten aanzien van ons is nagekomen. Indien de klant bijgevolg in gebreke blijft, dan kunnen wij ons eigendomsrecht laten gelden op het geleverde materiaal, zelfs ten aanzien van derden, en kunnen wij daarvan de teruggave vorderen. De klant zal alle maatregelen nemen die nodig zijn om te vermijden dat zijn schuldeisers rechten laten gelden op het (niet betaalde) ontvangen of gehuurde materiaal en hij moet, zo spoedig mogelijk, het bewijs leveren van de maatregelen die hieromtrent genomen werden. De klant geeft bij deze de onherroepelijke toestemming aan Globall Concept en aan zijn aangestelden om op elk uur toegang te hebben tot de eigendommen waar het materiaal is opgeslagen of werd geplaatst, en om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om deze te recupereren. De klant dient alle nodige verzekeringen af te sluiten om de schade die aan de goederen kan veroorzaakt worden, te dekken, tot aan de eigendomsoverdracht van de goederen (met inbegrip van de eventuele verzekering ter dekking van de goederen tijdens het transport, indien wij hiervoor geen verzekering hebben afgesloten).

Aansprakelijkheid van de klant

In geval van verhuur van materiaal, moet er door de klant worden toegezien op dit materiaal gedurende de hele huurperiode. De klant moet van deze goederen genieten als een bonus pater familias. De klant is verantwoordelijk voor de beschadiging of het verlies van materiaal dat zich voordoet tijdens zijn genot, en ook voor de schade die het materiaal zou kunnen veroorzaken aan derden, behoudens in het geval van bedrog of van een ernstige fout van onzentwege; de klant vrijwaart ons tegen elke vordering ingesteld tegen ons door derden omwille van een probleem m.b.t. het materiaal, de plaatsing ervan of het weghalen ervan, behoudens in het geval van bedrog of een ernstige fout in onze hoofde.

Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid voor de verkoop van producten of de levering van diensten wordt beperkt als volgt. Wij geven geen garantie dat de verkochte of gehuurde producten toelaten om een bepaald resultaat te bereiken; wij geven een garantie van één jaar vanaf de levering van de producten of de oplevering van de werkzaamheden, tegen fabricagefouten (waaronder wordt verstaan het defect dat reeds bestond op de datum van de risico-overdracht en dat een normaal gebruik van het product of het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden belemmert) en tegen aanzienlijk verlies van decoratieve waarde van het product (anders dan normale slijtage van het product), voor zover deze producten worden gebruikt in overeenstemming met de gebruikershandleiding. De producten waarvan wordt beweerd dat ze een fabricagefout hebben, moeten aan ons worden geretourneerd (de retourkosten worden betaald door de klant), zodat we de oorzaak van het defect kunnen nagaan. Wij zijn in ieder geval alleen aansprakelijk in geval van opzet of zware fout van onze kant of van onze medewerkers. Onze aansprakelijkheid is eveneens beperkt tot het factuurbedrag van de dienst waarop onze aansprakelijkheid is gebaseerd. In het geval van productdefecten waarvoor wij aansprakelijk zijn, kunnen wij er altijd voor kiezen om de klant te vergoeden door het product te repareren of door de producten te vervangen door identieke of soortgelijke producten in plaats van een geldelijke vergoeding. In geval van reparatie of vervanging van het product zullen wij de retourkosten van het product naar de klant voor onze rekening nemen.Vervroegde ontbinding

Indien het krediet van de klant wordt aangetast of indien hij eender welke van zijn verplichtingen ten aanzien van ons niet nakomt, dan hebben wij het recht om alle overeenkomsten, of een deel ervan, die ons binden aan de klant te ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder het naleven van een opzegtermijn noch een vergoedingsbetaling; deze ontbinding gebeurt ongeacht onze andere rechten.

Bijkomende werken

Alle bijkomende werken (exclusief contract) zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke bijkomende facturatie.

Werken voor het plaatsen van goederen

Alle technische werken die nodig zijn voor het plaatsen van materiaal dienen te gebeuren door de klant, op zijn kosten, behoudens een schriftelijk en uitdrukkelijk andersluidend akkoord en de klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze werken. In het geval er werken dienen uitgevoerd te worden door Globall Concept, dan dient de klant erop toe te zien dat wij deze werken kunnen uitvoeren in de beste omstandigheden, inclusief de plaatsing van de bevestigingen; in dit geval verbindt de klant zich ertoe om ons vrije toegang te bieden tot de plaatsen waar de goederen moeten geplaatst worden en/of weggehaald worden op de dagen en uren die wij op voorhand meedelen, en om ons de faciliteiten te bieden die nuttig zijn voor het realiseren van deze werken (elektriciteit, licht, enz.). In het geval het, zelfs tijdelijk, onmogelijk is om werken uit te voeren, te wijten aan oorzaken die niet aan ons kunnen toegeschreven worden, dan zullen wij het recht hebben om de betaling te eisen van de bijkomende kosten veroorzaakt door deze onmogelijkheid om over te gaan tot de werken. In geen enkel geval zijn wij ertoe gehouden om zaken die bevestigd waren in hun vorige staat te herstellen, nadat deze werden weggenomen. De klant zal geen enkele vergoeding mogen eisen indien wij het materiaal niet plaatsen of weghalen op de afgesproken datum omwille van externe factoren, zoals bijvoorbeeld ongunstige weers- of wegomstandigheden. De klant is zich bewust van het feit dat bepaalde veiligheidsproblemen zich slechts kunnen voordoen bij de plaatsing van het materiaal. Globall Concept zal alleen en soeverein kunnen beslissen indien het materiaal veilig kan worden geplaatst. Indien wij ervan uitgaan dat er zich een belangrijk of onoplosbaar veiligheidsprobleem stelt, dan hebben wij het recht om het contract te ontbinden, zonder het betalen van een schadevergoeding.

Elektriciteit

In het geval van werken om goederen te plaatsen, zal de klant een elektrische voeding ter beschikking moeten stellen op minder dan 10 m van de geïnstalleerde goederen. De elektrische voeding moet overeenstemmen met alle vigerende normen, en moet voldoende zijn om de bestelde goederen te kunnen installeren. Alle elektriciteitswerken die nodig zijn voor het plaatsen van de goederen dienen te gebeuren door de klant en zijn voor rekening van deze, behoudens een schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord.

Toestemmingen

De klant moet over alle toestemmingen beschikken, van over het algemeen eender welke aard die nodig zijn voor de plaatsing, het gebruik en het weghalen van het materiaal. Alle kosten met betrekking tot deze toestemmingen zijn ten laste van de klant.

Conformiteit

De door Globall Concept verkochte of verhuurde producten en verpakkingen voldoen aan de regelgeving toepasselijk in België. Bij verkoop of verhuur bestemd voor het buitenland, moet de klant ons te informeren over de regels waaraan de producten en/of de verpakkingen moeten voldoen in het land waarvoor de producten bestemd zijn, in welk geval de kosten voor de aanpassingen door de klant zullen worden gedragen en een redelijke termijn automatisch zal worden toegevoegd aan de leverings- en plaatsingstermijnen. Globall Concept zal de klant informeren over de extra kosten en de geschatte tijd voor de aanpassingen.

Veiligheids- en netheidsagenten

Het vergoeden van de veiligheidsagenten of andere interveniënten (andere dan de werknemers of de agenten van de klant), waarvan de aanwezigheid noodzakelijk werd gemaakt door de interventies van Globall Concept op de site van het gehuurde materiaal, is slechts ten laste van Globall Concept indien dit voorzien is in het contract en enkel voor de duur van de interventies van Globall Concept op de site. Behoudens uitdrukkelijk anders vermeld in de contractuele documenten, valt de volledige reiniging van de site na het monteren en het demonteren niet ten laste van Globall Concept.

Onderhoud en vervanging

In het geval van verhuur, garanderen wij het onderhoud van het materiaal dat zich in onze  magazijnen bevindt tussen het weghalen en het plaatsen. Het onderhoud en de vervanging van materiaal, bijvoorbeeld ingevolge daden van vandalisme, is voor rekening van de klant en maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke, bijkomende facturatie. Globall Concept garandeert echter op zijn kosten het vervangen van defecte elementen aan het materiaal op voorwaarde dat de defecten inherent zijn aan dit materiaal en dat dit materiaal is gebruikt in overeenstemming met de gebruikershandleiding. Het vervangen van gloeilampen en andere lichtelementen wordt niet beschouwd als vervangingen van defecte elementen. Alle andere vervangingen zullen gefactureerd worden als extra werken.

Intellectueel Eigendomsrecht

Alle grafische beelden, tekeningen, fotomontages,mood boards of andere grafische elementen van welke aard ook, voorgesteld of gebruikt door ons, zijn onze eigendom en zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is verboden om ze te kopiëren, ze te wijzigen, om kopiën ervan te verspreiden of een werk te creëren afgeleid op basis van deze elementen. Wij behouden ons het recht voor om een schadevergoeding te vragen in geval van namaak of meer algemeen indien deze intellectuele eigendomsrechten worden geschaad.

Verplichte bepalingen

De bepalingen van deze algemene voorwaarden hebben voorrang op aanvullende wettelijke bepalingen (waaronder de bepalingen van het VN Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken die in strijd zijn met de bepalingen van deze algemene voorwaarden). Geen enkele bepaling van deze algemene voorwaarden heeft echter als doel om af te wijken van de toepassing van de wettelijk bepalingen van dwingend aard of van de bepalingen van openbare orde die van toepassing zouden zijn. In het geval een bepaling van de algemene voorwaarden strijdig zou zijn met een wettelijke bepaling of een bepaling van openbare orde, dan zal het bepalen van de algemene voorwaarden in deze worden toegepast of geïnterpreteerd zodat deze in overeenstemming zijn met de wettelijk verplichte bepalingen of de bepalingen van openbare orde of, indien dat niet mogelijk is, dan zal deze worden beschouwd als onbestaande.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle relaties met de klant vallen onder het Belgische recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Nijvel bevoegd, onverminderd het recht voor Globall Concept om de klant voor de rechtbanken te dagen van zijn zetel of zijn domicilie.